Yıkım ve Moloz Nakli İşi İlanı
8 Şubat 2024

Olağan Genel Kurul Toplantısı

İLAN VE DAVETİYE
S.S. NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ
İŞLETME KOOPERATİFİNDEN

Kooperatifimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 09/03/2024 Cumartesi günü saat 11:00’de Yeni Sanayi Mah. 505 Sokak No:30 Sosyal Tesis Binası Kışlık Düğün Salonu – Nazilli adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa  2. Toplantı aynı yer ve saatte, aynı gündemle 17/03/2024 Pazar günü yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi, katılamayacak olursanız, kendinizi EK’ te gönderilen vekaletname ile bir kooperatif ortağına veya birinci derecede bir akrabanıza (eş-çocuk-anne ve baba ile eşinizin anne ve babası) vekil tayin ederek temsil ettirmenizi rica ederiz. Kayıt işlemleri 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacaktır.

GÜNDEM:

1- ) Yoklama ve açılış.

2- ) Toplantı Başkanlığının oluşturulması, (1 Başkan, 2 Sekreter Üye, 2 Oy Toplayıcı) ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanağına imza yetkisi verilmesi.

3- ) Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması.

4- ) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi.

5- ) Bilanço ile gelir-gider farkı hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6- ) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmaları ile ilgili ibraları.

7- ) Denetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmaları ile ilgili ibraları.

8- ) 2024 yılı tahmini bütçesinin okunup görüşülmesi ve karara bağlanması.

9- ) Dilek, temenniler ve kapanış.

BİLGİLENDİRME

1- ) Ortaklarımızın ve vekaleten toplantıya katılan temsilcilerin Genel Kurula geçerli bir kimlikle gelmesi gerekmektedir. (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, resmi kurumca onaylanmış kimlik belgesi) Kimliksiz gelen ortakların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2- ) Şirket olarak kayıtlı ortaklarımızın toplantıya gelirken imza sirkülerinin fotokopisini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3- ) Vefat eden ortaklarımızın mirasçılarının ve bir hisseye birden fazla ortağın kayıtlı olduğu ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için toplantı tarihinden önce kooperatifimize gelerek temsilci atama işlemi yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Genel Kurula katılamazlar.

4- )  Genel kurula kendisi gelen ortak vekâlet ile temsil edilemez.

5- ) Kooperatif Genel Kurulunda ortağın vekaletname ile temsil edilmesi halinde vekaletnamedeki imzanın sıhhatinden vekalet veren ve vekil olan müteselsilen sorumludur.

6- ) Genel Kurula sadece ortaklarımız, mülki idari amirler ile görevliler katılabilecektir, misafir kabul edilmeyecektir.

7- ) Genel Kurula katılan ortaklarımıza ve vekaleten toplantıya katılan temsilcilere kayıt işlemi esnasında verilen yaka kartlarının toplantı süresince muhafaza edilmesi gerekmektedir.