Polis Haftası Kutlama Mesajı
5 Nisan 2019
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim 2019

Genel Kurul Çağrı İlanı

İLAN VE DAVETİYE

S.S NAZİLLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN Kooperatifimizin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22/09/2019 Pazar günü saat 11:00’da Yeni Sanayi Mah. Şehit Naci Ülker Bulvarı No:18 Ticaret Odası Konferans Salonu – Nazilli adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantı aynı yer ve saatte, aynı gündemle 29/09/2019 tarihinde yapılacaktır. Toplantıya teşriflerinizi, katılamayacak olursanız kendinizi, EK’ te gönderilen vekaletname ile bir kooperatif ortağına veya birinci derecede bir akrabanıza (eş-çocuk-anne ve baba ile eşinizin anne ve babası) vekil tayin ederek temsil ettirmenizi rica ederiz. Saygılarımızla. 22 /08/2019

GÜNDEM:

1.MADDE: Açılış ve yoklama

2.MADDE: Kongre Divan Heyetinin teşkili (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Yazıcı, 1 Üye) ve Divan Heyetine, Genel Kurul Tutanağına imza yetkisi verilmesi.

3.MADDE: Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması.

4.MADDE: Yönetim Kurulunun 7 yıllık faaliyetlerinin bilgilendirilmesi. 5.MADDE: Kooperatifin devam eden ve biten davaları ve hukuksal konularla ilgili kurumumuzun hukuk müşaviri tarafından ortaklara bilgilendirme yapılması

6.MADDE:Kooperatifin arsa, dükkan ve binalarının 2012-2019 yıllarına ait değerleri hakkında ekspertiz Ümit Muhammet KANAT’ın bilgilendirmesi

7.MADDE:Danışman Mustafa DÜNDAR’ın doğacak vergi yükümlülükleri hakkında bilgilendirmesi

8.MADDE:Ortakların hisselerini nasıl değerlendirebileceği ve Düğün Salonunun kirasının ortaklara indirimli verilip, verilemeyeceği ile ilgili 24/07/2019 tarih ve E. 48476 sayılı Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı’nın özelgesi hakkında bilgilendirme, 01/08/2019 tarih ve E-170894 sayılı bakanlık görüşü hakkında bilgilendirme yapılması ayrıca Yazlık ve Kışlık düğün salonlarının ancak düğün salonu sözleşmelerinden seçilen sözleşmeye göre fiyat belirlenebileceği hususunun görüşülmesi.

9.MADDE: Yazlık ve Kışlık düğün salonlarının işletmeye kiraya verilip verilmemesi, verilecekse düğün salonu işletmeciliği için alt limitin belirlenmesine, konunun Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanmasına,

10.MADDE: 300 metrekare ile 2000 metrekare arasındaki rezerv alanında bulunan arsalarımıza kooperatif ortaklarından gelen talepler doğrultusunda, 300 metrekare ile 2000 metrekare arsaların İmar yönetmeliğine uygun olarak %70’ i kapalı alan geri kalanının açık alan olarak standart bir proje ile yapılarak çatısı ve zemin beton atılmış vaziyette, idari kısımlarının ise alıcı tarafından yapılacak şekilde satışa hazır hale getirilmesine, kullanıma hazır hale geldikten sonra açık artırma usulü ile satış yapılmasına, konunun Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanmasına,

11.MADDE: 10.Maddede belirtilen 300 metrekare ile 2000 metrekare arasında rezerv alanımızda bulunan arsalarımıza yapılması planlanıp ortaklarımıza satışı düşünülen arsa başı metrekare olarak taban fiyatının ara dükkânlar için 1.000,00 (bin) TL+KDV, köşe başı olarak satışa sunulacak dükkânların taban satış fiyatının ise metrekare başına 1.250,00 (binikiyüzelli) TL+KDV olarak belirlenmesine konunun Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanmasına,

12.MADDE: Kooperatife ait arsa ve iş yerleri ile yapılması planlanan dükkân gibi gayrimenkullerin satışlarının kimlere yapılıp kimlere yapılmayacağının Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanmasına

13.MADDE: Rezerv alanlarındaki arsa satışlarında art niyetli yaklaşımlara engel olmak amacıyla hazırlanan taahhütnamelerin gereğini yapmayan ortaklarımız hakkında taahhütnamede geçen yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı hususunun genel kurul tarafından belirlenmesine ve yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesine,

14. MADDE: Yönetim ve Denetim Kurulu seçiminin yapılmasına, seçimlerin kapalı usul veya açık usul olarak yapılmasına karar verilmesine, Yönetim ve denetim kurulunun 4 yıl süre ile seçilmesinin görüşülmesine,

15. MADDE: Dilek, temenniler

16. MADDE: Kapanış

BİLGİLENDİRME

1-) Ortaklarımızın Genel Kurula geçerli bir kimlikle gelmesi gerekmektedir. (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, resmi kurumca onaylanmış kimlik belgesi) Kimliksiz gelen ortakların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2-) Şirket olarak kayıtlı ortaklarımızın toplantıya gelirken imza sirkülerinin ve yetki belgelerinin fotokopisini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3-) Hisseye birden fazla ortak olması halinde diğer ortağın veya ortakların imzalı vekaletnamesi olmadan ortaklardan biri toplantıya katılamaz, hisseli ortaklıkta tek oy hakkı vardır.

4-) Temsilci olarak atanan ortak gelemeyecek ise diğer tüm mirasçıların imzası olan vekâletname ile toplantıya gelmeleri gerekmektedir.

5-) Vefat eden ortaklarımızın mirasçılarından birinin toplantıya katılabilmesi için vekâletnamede tüm mirasçıların imzaları bulunmalıdır ve ayrıca veraset ilamının fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

6-) Genel kurula bizzat gelen ortak aynı zamanda bir başka ortağa veya 1.derece akrabasına vekâlet veremez.

7-) Kooperatif Genel Kurulunda ortağın vekaletname ile temsil edilmesi halinde vekaletnamedeki imzanın sıhhatinden vekalet veren ve vekil olan müteselsilen sorumludur.

8-)Genel Kurula sadece ortaklarımız, kooperatif çalışanları ve görevliler katılabilecektir, misafir kabul edilmeyecektir.