İhale İlanı
23 Mayıs 2021
İhale İlanı
3 Temmuz 2021

Gene Kurul İlan ve Davetiye

S.S. NAZİLLİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN  

Kooperatifimizin 2019 yılı ve 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17/07/2021 Cumartesi günü saat 11:30’da Yeni Sanayi Mah. 505 Sok. No:1 Sosyal Tesis Binası– Nazilli adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantı aynı yer ve saatte, aynı gündemle 25/07/2021 Pazar günü yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi, katılamayacak olursanız kendinizi, EK’ te gönderilen vekaletname ile bir kooperatif ortağına veya birinci derecede bir akrabanıza (eş-çocuk-anne ve baba ile eşinizin anne ve babası) vekil tayin ederek temsil ettirmenizi rica ederiz. Pandemi nedeniyle kayıt işlemleri HES Kodu denetlemesi yapılarak saat 08:30 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak olup, saat 11:00’ den sonra kayıt alınmayacaktır.

 Saygılarımızla. 11/06/2021                                                                    

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve açılış.
 2. Kongre Divan Heyetinin Teşkili (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Yazıcı, 1 Üye) ve Divan Heyetine, Genel Kurul Tutanağına imza yetkisi verilmesi.
 3. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması.
 4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet raporlarının okunması, Bilanço ile gelir-gider farkı hesabının okunması, raporların görüşülmesi ve kabulü.
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmaları ile ilgili ibraları.
 6. Denetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmaları ile ilgili ibraları.
 7. 2020 yılı tahmini bütçesinin okunup görüşülerek, kabulü.
 8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet raporlarının okunması, Bilanço ile gelir-gider farkı hesabının okunması, raporların görüşülmesi ve kabulü.
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmaları ile ilgili ibraları.
 10. Denetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmaları ile ilgili ibraları.
 11. 2021 yılı tahmini bütçesinin okunup görüşülerek, kabulü.
 12. Kooperatifimiz mülkiyetindeki taşınmazlarda kiracı olarak bulunanlardan İçişleri Bakanlığının Covid-19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında aldığı tedbirler ile işyerlerinin faaliyetlerine ara verilen, mağduriyet yaşayan kiracılarımızdan kapalı kaldığı süreler için ve mücbir sebepler oluşması halinde kira alınıp alınmaması veya belirli süreyle ertelenmesi, indirim yapılması konusunun Genel Kurul onayına sunularak yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 13. Yönetim Kurulu (7 asil/ 7 yedek) ve Denetim Kurulu (2 asil/ 2 yedek) üyelerinin 4 yıl süre ile seçimi 
 14. Kooperatifin İşletme Kooperatifine dönüştürülmesi ile ilgili Ticaret Bakanlığı’nın onaylamış olduğu (Ön izin verdiği) S.S. Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ana sözleşmesinin Genel Kurulun onayına sunulması, Genel kurul tarafından S.S Nazilli Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi ana sözleşmesinin kabulünden sonra tür değişikliği ile ilgili gerekli işlemler ve tescil işlemlerinin yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, 
 15. Dilek, temenniler ve kapanış. 

BİLGİLENDİRME

1- Ortaklarımızın ve vekaleten toplantıya katılan temsilcilerin Genel Kurula geçerli bir kimlikle gelmesi gerekmektedir. (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, resmi kurumca onaylanmış kimlik belgesi) Kimliksiz gelen ortakların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2- Şirket olarak kayıtlı ortaklarımızın toplantıya gelirken imza sirkülerinin fotokopisini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3- Hisseye birden fazla ortak olması halinde diğer ortağın veya ortakların imzalı vekaletnamesi olmadan ortaklardan biri toplantıya katılamaz, hisseli ortaklıkta tek oy hakkı vardır.

4- Temsilci olarak atanan ortak gelemeyecek ise diğer tüm mirasçıların imzası olan vekâletname ile toplantıya gelmeleri gerekmektedir.

5- Vefat eden ortaklarımızın mirasçılarından birinin toplantıya katılabilmesi için vekâletnamede tüm mirasçıların imzaları bulunmalıdır ve ayrıca veraset ilamının fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

 6- Genel kurula kendisi gelen ortak vekâlet ile temsil edilemez.

 7- Kooperatif Genel Kurulunda ortağın vekaletname ile temsil edilmesi halinde vekaletnamedeki imzanın sıhhatinden vekalet veren ve vekil olan müteselsilen sorumludur.

 8- Genel Kurula sadece ortaklarımız ve görevliler katılabilecektir, misafir kabul edilmeyecektir.

 9- Genel Kurula katılan ortaklarımıza ve vekaleten toplantıya katılan temsilcilere kayıt işlemi esnasında verilen yaka kartlarının toplantı süresince muhafaza edilmesi gerekmektedir. Oy kullanılırken kimlik ve yaka kartlarının görevli personele ibraz edilmesi zorunludur. Yaka kartı bulunmayan ortaklarımız yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde oy kullanamaz.

 10- 55 yaş ve üstü ortaklarımız ile bayan ortaklarımıza seçim için oy kullanma işleminde öncelik tanınacaktır.

Not:

1- Pandemi nedeniyle Genel Kurulumuza maske ile katılım sağlanmasını, sosyal mesafe kuralına uyulmasını, özellikle 65 yaş ve üstü ortaklarımız tarafından Covid-19 virüsüne karşı hayati önem taşıyan bu kurallara riayet edilmesini önemle rica ederiz.

2- Covid-19 koronavirüs salgın önleme tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ‘’Hayat Eve Sığar’’ projesine uygun olarak genel kurulumuza katılacak olan tüm ortaklarımız ve temsilcilerinden kişiye özel üretilen HES (Hayat Eve Sığar) Kodu istenilecektir. HES Kodu bulunmayan ortaklarımız ve temsilcileri Genel Kurul Toplantısına alınmayacaktır.

3- Kişi ve toplum sağlığına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile İçişleri Bakanlığının mevcut genelgeleri ve toplantı tarihinde yayınlanacak yeni kararname ve genelgelere, il hıfzıssıhha kurulu kararlarına uyulması gerekmektedir.