İhale İlanı
10 Şubat 2022
Genel Kurul Çağrı İlanı
15 Aralık 2023

Gene Kurul İlan ve Davetiye

İLAN VE DAVETİYE

S.S. NAZİLLİ SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİNDEN 

Kooperatifimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 19/03/2023 Pazar günü saat 11:00’de Yeni Sanayi Mah. 505 Sokak No:30 Sosyal Tesis Binası Kışlık Düğün Salonu – Nazilli adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 2. Toplantı aynı yer ve saatte, aynı gündemle 26/03/2023 Pazar günü yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi, katılamayacak olursanız, kendinizi EK’ te gönderilen vekaletname ile bir kooperatif ortağına veya birinci derecede bir akrabanıza (eş-çocuk-anne ve baba ile eşinizin anne ve babası) vekil tayin ederek temsil ettirmenizi rica ederiz. Kayıt işlemleri 08:30 ile 11:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Saygılarımızla. 13/02/2023                                                                                                                         

GÜNDEM:

1 -) Yoklama ve açılış.

2 -) Toplantı Başkanlığının oluşturulması, (1 Başkan, 2 Sekreter Üye, 2 Oy Toplayıcı) ve Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Tutanağına imza yetkisi verilmesi.

3 -) Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması.

4 -) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi. 

5 -) Bilanço ile gelir-gider farkı hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.

6 -) Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmaları ile ilgili ibraları.

7 -) Denetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmaları ile ilgili ibraları.

8 -) 2023 yılı tahmini bütçesinin okunup görüşülmesi ve karara bağlanması.

9 -) Ortaklarımızdan gelen talepler doğrultusunda; ilçemizde yapılması planlanan 2. OSB alanı yakınlarında küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun sanayi alanı yapılması için  kooperatifimize yer tahsisi yapılması hususundaki taleplerimizin ilgili kurumlarca uygun bulunması halinde yapılacak protokol, sözleşme, anlaşma, takas trampa vb. diğer tapu işlemleri gibi tüm gerekli işlemler için ve gerektiğinde taşınmazların alımı için m2 başına azami 500,00 (beşyüz) TL’ye kadar alımı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,  

10 -) Rezerv alanımızda bulunan arsalarımıza; Büyüklükleri 300 m2 ile 2000 m2 arasında değişen ve ortaklarımıza satışı yapılması planlanan dükkanlar için, arsa başı metrekare olarak taban satış fiyatının ara dükkanlar için 3.000,00 (üçbin) TL + KDV, köşe başı olarak satışa sunulacak dükkanların arsa başı metrekare olarak taban satış fiyatının ise 3.750,00 (üçbinyediyüzelli) TL + KDV olarak belirlenmesi, konunun Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanması,

11 -) Kooperatifimiz Mülkiyetindeki  B/11 Blokta bulunan; tapuda Karaçay Mahallesi, 1489 Ada, 1 Parsel, 3 adet dükkan, 1–2–3–4–5–6–7–8–9–10–11–12–13 ve 14 bağımsız bölüm nolu dükkanların herbir bağımsızı için  taban fiyatı 1.750.000,00 (birmilyonyediyüzellibin) TL + KDV (KDV Dahil 2.065.000,00 TL), Karaçay Mahallesi 1489 Ada,  2 parsel,  4 adet dükkan,  1–2–3–4–5–6–7–8–9-10–11–12–13–14–15–16 bağımsız bölüm nolu dükkanların herbir bağımsızı için taban fiyatı 1.750.000,00 (birmilyonyediyüzellibin)  TL + KDV (KDV Dahil 2.065.000,00 TL),   C/11 Blokta bulunan; tapuda Karaçay Mahallesi, 1459 Ada, 1 Parsel, 1 adet dükkan, 1-2-3-13 ve 14 bağımsız bölüm nolu dükkanların herbir bağımsızı için  taban fiyatı 1.750.000,00 (birmilyonyediyüzellibin) TL + KDV (KDV Dahil 2.065.000,00 TL) bedel ile taban satış fiyatlarının belirlenmesi hususunun genel kurulda görüşülüp karara bağlanması,

12 -) Nazilli Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı içerisinde bulunan Sümer Mahallesi 1141 Ada 37 Parsel 922,06 m2 tarla niteliğindeki kooperatifimiz adına kayıtlı taşınmazla ilgili kamulaştırma kararı hakkında bilgilendirme, yönetim kuruluna mahkemenin verdiği kararı istinaf etme yetkisi verilmesi,

13 -) Ticaret Bakanlığı’nın 2022/4 sayılı genelgesine istinaden Kooperatif ana sözleşmesinin Kanuni zorunluluk nedeniyle intibak edilmesi için Aydın Ticaret İl Müdürlüğünden ön izni alınan ana sözleşmenin gerekli tescil ve diğer işlemlerin yapılması konusunun görüşülmesi, yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14 -) Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimliğinin; böbrek ve mesane taşlarını almaya yarayan URS (kalın/ince) ve mesane içini görüntülemeye yarayan Sistoskopi setinin kooperatifimizce bağışlanması talebinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

15 -) Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nazilli Mesleki Eğitim Merkezi’ne ait mevcut atölyelerin tadilatının, ihtiyaç duyulması halinde yeni atölyelerin kooperatifimizce yaptırılması hususunun görüşülmesi, karara bağlanması,

16 -) Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremde zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik bağış yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,  

17 -) Dilek, temenniler ve kapanış.

BİLGİLENDİRME

1-) Ortaklarımızın ve vekaleten toplantıya katılan temsilcilerin Genel Kurula geçerli bir kimlikle gelmesi gerekmektedir. (Nüfus Cüzdanı, ehliyet, resmi kurumca onaylanmış kimlik belgesi) Kimliksiz gelen ortakların kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

2-) Şirket olarak kayıtlı ortaklarımızın toplantıya gelirken imza sirkülerinin fotokopisini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3-) Vefat eden ortaklarımızın mirasçılarının ve bir hisseye birden fazla ortağın kayıtlı olduğu ortaklarımızın Genel Kurula katılabilmeleri için toplantı tarihinden önce kooperatifimize gelerek temsilci atama işlemi yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Genel Kurula katılamazlar.

 4-)  Genel kurula kendisi gelen ortak vekâlet ile temsil edilemez.

 5-) Kooperatif Genel Kurulunda ortağın vekaletname ile temsil edilmesi halinde vekaletnamedeki imzanın sıhhatinden vekalet veren ve vekil olan müteselsilen sorumludur.

 6-) Genel Kurula sadece ortaklarımız, mülki idari amirler ile görevliler katılabilecektir, misafir kabul edilmeyecektir.

 7-) Genel Kurula katılan ortaklarımıza ve vekaleten toplantıya katılan temsilcilere kayıt işlemi esnasında verilen yaka kartlarının toplantı süresince muhafaza edilmesi gerekmektedir.